کشورهای در حال توسعه

کشورهای در حال توسعه

کشورهای در حال توسعه کشورهایی هستند که در فرآیند صنعتی شدن و رشد اقتصادی قرار دارند. این کشورها معمولاً در مقایسه با کشورهای توسعه یافته از سطح درآمد، آموزش و سلامت پایین تری برخوردارند. آنها اغلب به کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان منابع اصلی درآمد خود متکی هستند و ممکن است با چالش هایی …

کشورهای در حال توسعه برای ادامه مطلب کلیک کنید